Loading...
banner product

ยาแผนปัจจุบัน /
กลุ่มยาระงับประสาท และยาจิตเวท กลุ่มยาระงับประสาท และยาจิตเวท
กลุ่มยาแก้ไอ และลดน้ำมูก กลุ่มยาแก้ไอ และลดน้ำมูก
กลุ่มยารักษาอาการเวียนศรีษะ กลุ่มยารักษาอาการเวียนศรีษะ
กลุ่มยาเอนไซม์ต้านการอักเสบ กลุ่มยาเอนไซม์ต้านการอักเสบ
กลุ่มยาวิตามินและเกลือแร่ กลุ่มยาวิตามินและเกลือแร่
กลุ่มยาเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงข้อกระดูก กลุ่มยาเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงข้อกระดูก
ยาแก้อาการท้องเสีย ยาแก้อาการท้องเสีย
กลุ่มยาลดกรดในกระเพาะอาหาร กลุ่มยาลดกรดในกระเพาะอาหาร
กลุ่มยาลดเกร็งช่องท้อง กลุ่มยาลดเกร็งช่องท้อง
กลุ่มยาถ่ายพยาธิ กลุ่มยาถ่ายพยาธิ
กลุ่มยาแก้แพ้ กลุ่มยาแก้แพ้
กลุ่มยาแก้ปวด ลดไข้ คลายกล้ามเนื้อ กลุ่มยาแก้ปวด ลดไข้ คลายกล้ามเนื้อ