Loading...
banner product

PRODUCTS
เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practise : GMP) จากคณะกรรมการอาหารและยา และยังได้รับมาตรฐาน Halal จากคณะกรรมการกลางอิสลามเเห่งประเทศไทย โดยเคนยากุ ฯ มีนโยบายคุณภาพ ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคและคู่ค้าของเคนยากุฯ ได้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

content